First Round Semi- Final Final Winner
A. Charlton
v I. Strangeway
I. Strangeway
v G. Forster
G. Forster
v G. Forster
D. Raines
v G. Forster
B. Elener
v B. Elener
D. Walker
v J. Harper
J. Harper
v J. Harper
D. England